Top

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
Paleo: Paleo Food Company, tevens handelend onder de naam Paleo Store, in het handelsregister ingeschreven onder nummer 62663283.
Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Paleo een overeenkomst aangaat.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met Paleo een overeenkomst aangaat.
Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door Paleo georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om van de overeenkomst op afstand af te zien.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Paleo zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 De toepasselijkheid van andersluidende algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Voor zover één of meerdere bedingen in deze algemene voorwaarden nietig mochten worden verklaard,
blijven de overige bedingen onverminderd van kracht.
2.4 Paleo is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zijn van
kracht, nadat deze aan de koper bekend zijn gemaakt.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 Paleo kan de aanbieding binnen drie dagen na de aanvaarding daarvan herroepen of wijzigen.
3.2 Mondelinge toezeggingen, kennelijke vergissingen en kennelijke fouten in de aanbieding binden Paleo niet.
3.3 Aanvullingen, wijzigingen en afspraken binden Paleo slechts, indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
3.4 Afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gewichten, afmetingen en kleuren zijn indicatief en gelden slechts bij
benadering. Een of meer afwijkingen geven geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 4: Prijzen
Paleo is gerechtigd overeengekomen prijzen aan te passen aan verhogingen in kostprijsbepalende factoren,
zoals inkoopprijzen, vervoerskosten en heffingen van overheidswege.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt tot stand door de aanvaarding van een bestelling.
5.2 De aanvaarding zal blijken uit een schriftelijke orderbevestiging of uit de omstandigheid, dat Paleo met de
uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
5.3 De orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de consument
onverwijld aan Paleo schriftelijk te kennen heeft gegeven zich niet met de inhoud te verenigen.

Artikel 6: Conformiteit
Paleo staat ervoor in, dat het geleverde product aan de overeenkomst beantwoordt. Zij staat ervoor in, dat het
geleverde product de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn en voor bijzonder gebruik voor
zover dat is overeengekomen.

Artikel 7: Levering
7.1 Levering vindt plaats binnen zeven werkdagen en zolang de voorraad strekt.
7.3 Levertijden zijn indicatief en vormen geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 Burgerlijk Wetboek. Een
overschrijding van de levertijd brengt Paleo niet in verzuim.
7.4 Bij overschrijding van de levertijd is de koper bevoegd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
7.5 Na ontbinding zal Paleo het door de koper betaalde bedrag binnen dertig dagen terugbetalen. Indien reeds
gedeeltelijk is geleverd, geschiedt terugbetaling niet eerder dan na retourontvangst van het geleverde dan wel
vindt slechts gedeeltelijke terugbetaling plaats. De kosten van retournering zijn voor rekening van de koper.

Artikel 8: Herroepingsrecht
8.1 In afwijking van artikel 5 heeft de consument bij een overeenkomst op afstand gedurende veertien dagen na
de aflevering van de geleverde goederen het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.
8.3 Indien van het recht op herroeping gebruik wordt gemaakt, zal de consument het product met toebehoren
en in originele verpakking aan Paleo terugzenden door gebruikmaking van het modelformulier. De terugzending
komt voor rekening van de consument.
8.4 De consument heeft het recht op herroeping, indien het product compleet, onbeschadigd en ongebruikt is.
8.5 Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal bij herroeping Paleo dit bedrag binnen dertig dagen aan
de consument terugbetalen.
8.6 De consument heeft geen recht op herroeping in de volgende gevallen:
- de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, die niet geprefabriceerd zijn en
die worden vervaardigd op basis van individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een
specifiek persoon bestemd zijn;
- de levering van goederen die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
-de levering van goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
- de levering van goederen die na de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen.

Artikel 9: Overmacht
9.1 Bij overmacht heeft Paleo het recht haar verplichtingen op te schorten zolang als de overmacht duurt.
9.2 Indien de overmacht langer dan zestig dagen duurt of nakoming blijvend onmogelijk is, heeft iedere partij
het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op enige schadevergoeding voor de andere partij.
9.3 Bij overmacht heeft Paleo het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen, dat de uitvoering mogelijk wordt.
9.4 De koper heeft het onder het tweede lid genoemde recht, mits hij Paleo schriftelijk te kennen heeft gegeven
van dit recht gebruik te maken en de prijs van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst voldoet.
9.5 Indien Paleo haar verplichtingen reeds gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd het geleverde deel te
factureren. De koper is gehouden de factuur te voldoen.
9.6 Van de overmacht zal Paleo aan de koper onverwijld mededeling doen.
9.7 Als overmacht wordt aangemerkt iedere tekortkoming die Paleo niet kan worden toegerekend. Aan Paleo
kan in ieder geval niet worden toegerekend een tekortkoming als gevolg van overstroming, brand, oorlog,
natuurramp, extreme weersomstandigheden zoals vorst, storm en hevige regenval en sneeuwval, vertraging of
onmogelijkheid van de levering van zaken of diensten door derden, vernieling, beschadiging of defect aan de
voor het uitvoeren van de overeenkomst essentiële bedrijfsmiddelen van Paleo, bedrijfsbezetting, staking,
onlust, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, ziekte en arbeidsongeschiktheid van personeel en
ontbreken van grondstoffen.

Artikel 10: Klachten
10.1 De koper is verplicht het geleverde product bij de aflevering grondig op gebreken te controleren. De koper
zal uiterlijk waarneembare gebreken direct bij de aflevering kenbaar maken aan Paleo.
10.2 Klachten dienen binnen zeven dagen na de aflevering schriftelijk aan Paleo kenbaar te zijn gemaakt onder
nauwkeurige omschrijving van de klacht. De termijn gaat in na ontvangst van het geleverde product.
10.3 Indien de koper de klacht niet binnen de gestelde termijn aan Paleo kenbaar heeft gemaakt en haar niet de
gelegenheid en medewerking heeft geboden de klacht op zijn gegrondheid te onderzoeken, komt
dienaangaande elk verweer en elke vordering van de koper te vervallen.
10.4 Een klacht geeft geen recht op verrekening, schadevergoeding, opschorting of ontbinding.
10.5 Bij een gegronde klacht heeft Paleo het recht voor kosteloos herstel of vervanging te zorgen.
10.6 Bij een ongegronde klacht wordt het product opnieuw aangeboden. De kosten van vervoer zijn voor
rekening van de koper. Indien de koper het aangeboden product weigert, is Paleo gerechtigd het product voor
rekening en risico van de koper op te slaan en blijft het product ter beschikking van koper.
10.7 Onder gebrek wordt verstaan: een ander product dan is overeengekomen, een product van een andere
soort, een product die afwijkt in getal, maat of gewicht dan wel een beschadigd product.

Artikel 11: Betaling
11.1 Betaling geschiedt in Euro vooraf op een door Paleo aangegeven betalingswijze. Indien betaling achteraf is
overeengekomen, geschiedt betaling van de factuur in Euro binnen dertig dagen na de factuurdatum.
11.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper aan Paleo een rente verschuldigd van één procent per
maand over het openstaande bedrag, te rekenen vanaf de dag van overschrijding. Daarbij geldt elke ingetreden
maand als volledige maand.
11.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper de buitengerechtelijke incassokosten aan Paleo
verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 250,00 en worden als volgt bepaald:
15% over de eerste € 2.500,00 van de hoofdsom;
10% over de volgende € 2.500,00 van de hoofdsom;
5% over de volgende € 5.000,00 van de hoofdsom;
1% over de volgende € 190.000,00 van de hoofdsom;
0,5% over het meerdere.
11.4 De aanspraak op rente en buitengerechtelijke ontstaat, nadat de koper door een schriftelijke aanmaning in
gebreke is gesteld en betaling binnen de daarin gestelde termijn van veertien dagen is uitgebleven.
11.5 Betalingen komen in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de rente en
tenslotte in mindering op de factuur. Kan de betaling worden toegerekend aan meerdere facturen, dan wordt
de betaling eerst toegerekend aan de oudste factuur.
11.6 Paleo is ter meerdere zekerheid van betaling gerechtigd van de koper een door Paleo te bepalen vorm van
zekerheid te verlangen.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud
12.1 Geleverde producten blijven eigendom van Paleo, totdat de prijs en al hetgeen de koper op grond van de
overeenkomst verschuldigd is, volledig zijn betaald. Paleo verbindt zich slechts tot overdracht van de producten
onder de opschortende voorwaarde van voldoening daarvan.
12.2 Zolang de eigendom niet is overgegaan, is de koper niet bevoegd de geleverde producten te verpanden of
daarop een ander zekerheidsrecht te vestigen.
12.3 Paleo is te allen tijde gerechtigd de verkochte producten bij de koper of diens houders weg te (doen) halen
en de plaats te betreden waar de producten zich bevinden, indien de koper zijn verplichtingen jegens Paleo niet
nakomt. De koper verleent hiertoe zijn medewerking.
12.4 De koper zal Paleo terstond op de hoogste stellen, indien een derde op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde producten beslag legt, daartoe het voornemen heeft of enig recht daarop wil vestigen.

Artikel 13: Reclame
13.1 Indien de prijs niet is voldaan, heeft Paleo het recht de geleverde producten terug te vorderen door een
schriftelijke verklaring aan de koper. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de
koper of zijn rechtsverkrijger.
13.2 Is de prijs van een deel van het afgeleverde niet betaald, dan kan Paleo slechts dat deel terugvorderen. Is
ten aanzien van het geheel een deel van de prijs niet betaald, dan kan Paleo een daaraan evenredig deel van het
afgeleverde terugvorderen indien het afgeleverde voor een zodanige verdeling vatbaar is. In beide gevallen
wordt de koop slechts voor het teruggevorderde deel ontbonden.
12.3 In alle andere gevallen van gedeeltelijke betaling kan Paleo slechts het afgeleverde in zijn geheel
terugvorderen tegen teruggave van het reeds betaalde.

Artikel 14: Opschorting en retentie
14.1 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Paleo bevoegd leveringen op te schorten, totdat alle door de
koper aan haar verschuldigde bedragen zijn voldaan.
14.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Paleo bevoegd de afgifte van goederen en bescheiden van de
koper op te schorten, totdat de prijs van de producten en al hetgeen de koper op grond van deze overeenkomst
aan Paleo verschuldigd is, zijn voldaan.
14.3 Paleo kan het retentierecht als bedoeld in het vorige lid ook inroepen tegen derden die een recht op de
goederen hebben verkregen, nadat de vordering van Paleo was ontstaan en de goederen in haar macht waren
gekomen.
14.4 Paleo kan het retentierecht ook inroepen tegen derden met een ouder recht, indien haar vordering
voortspruit uit een overeenkomst die de koper bevoegd was aan te gaan of Paleo geen reden had om aan de
bevoegdheid van de koper te twijfelen.
14.5 Paleo kan haar vordering op de goederen verhalen met voorrang boven allen tegen wie het retentierecht
kan worden ingeroepen.
14.6 Indien de goederen uit de macht van Paleo raken, dan kan Paleo deze opeisen onder dezelfde voorwaarden
als een eigenaar.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1 Paleo is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt om welke reden dan ook, tenzij de schade het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Paleo.
15.2 Paleo is niet aansprakelijk voor schade door het niet of onbehoorlijk naleven van door Paleo of fabrikant
gegeven aanwijzingen en voorschriften, alsmede voor schade als gevolg van verkeerd gebruik door de koper.
15.3 Paleo is niet aansprakelijk voor gebreken aan het geleverde door schuld of toedoen van de koper.
15.4 De aansprakelijkheid van Paleo is beperkt tot de aansprakelijkheid van de fabrikant van het geleverde
product, alsmede tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien de verzekering geen dekking
biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het product.
15.5 Paleo is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten.

Artikel 16: Intellectuele eigendom
16.1 De intellectuele eigendomsrechten op het handelsmerk, het beeldmerk, de handelsnaam en de andere
onderscheidende herkenningstekens, alsmede de technische methoden en werkwijzen behoren toe aan Paleo.
De intellectuele eigendomsrechten gaan door deze overeenkomst niet over op de koper.
16.2 Het is verboden de in het eerste lid genoemde zaken zonder toestemming van Paleo te verveelvoudigen, te
verspreiden, te verhandelen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 17: Privacy
17.1 Bij het plaatsen van een bestelling worden persoonsgegevens van de koper in het klantenbestand van Paleo
opgenomen. Paleo kan deze persoonsgegevens gebruiken voor het benaderen van de koper met aanbiedingen,
tenzij de koper uitdrukkelijk aangeeft daarop geen prijs te stellen.
17.2 Het e-mailadres van de consument wordt uitsluitend voor marketingdoeleinden gebruikt, indien de
consument daartoe zijn toestemming heeft verleend.
17.3 De consument kan een verleende toestemming te allen tijde intrekken.
17.4 Het is Paleo verboden persoonsgegevens van de koper aan derden te verstrekken, behoudens wanneer
daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 18: Wijziging van de overeenkomst
Indien de bestelling door onvoorziene omstandigheden niet kan worden uitgevoerd, heeft Paleo het recht de
overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering mogelijk wordt. Koper heeft het recht de overeenkomst te
ontbinden.

Artikel 19: Geschillen
19.1 Op deze overeenkomst Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
19.2 Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant.